...

دارم تخيل ميکنم ... يه دنياي واقعي که توش فقط صدا وجود داره . فکرش رو بکن همه همه‌چيشون رو از دست ميدن جز صداشون . حالا شايد امتحانش هم کردم.