...

خانه ام آتش گرفته ست٬ آتشي بي رحم.
همچنان مي سوزد اين آتش ٬ نقش هائي را كه من بستم بخون دل
بر سرو چشم در و ديوار٬
در شب رسواي بي ساحل ...