...

خب بعضی وقتا هم دلم یه دوست پسر خوب میخواد یه کم کسخل باشه یه کم باشعور یه کم هم احمق دستش رو هم زیاد تو دماغش نکنه . پولدار هم نباشه . از دخترایی که من خوشم میاد هم خوشش بیاد ولی از دخترایی که اون خوشش میاد من خوشم نیاد.