...

خیلی بده که آدم دستش به هیچی بند نباشه ها ... خیلی بده ...