...

آره خب ... « فکر کردن شروع خوبيه برای يه اشتباه ...» [+]