...

میگما ... بعضی وقتا جدا که خدا پدر مادر زکريای رازی رو بیامرزه ... !!