...

این خیلی بده که پسرا نمی‌تونن جنده بشنا . خب که من احساس تنهایی می‌کنم چی‌کار کنم پس ! حالا احساس تنهایی به جهنم حس کنجکاویم رو چجوری ارضا کنم خب ؟!