...

هنوزم میگم یه پیغمبر بدون فرشته‌ی وحی ٬ بدون الهام ٬ مثل یک کاسه‌ی توالت میمونه بدون سیفون ... تازگیا هم دچار چاه‌گرفتگی مزمن شدیم مثکه .