...

پرنده می‌داند: خیال دلکش پرواز در طراوت ابر٬ به خواب می‌ماند.
پرنده در قفس خویش٬ خواب می‌بیند ...