...

جدیا ... یه پشه‌ی زنده واسه چی پرواز می‌کنه ؟ جدا می‌خواد کجا بره ؟