...

هنوزم فکر می‌کنم زیر آسمون از بالای ابرا خیلی خوشگلتره تا بالای آسمون از زیر ابرا .