...

و عشق
صدای فاصله هاست.
صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.