...

به قول شاعر:

میتوان ٬ بر درختی تهی از بار ٬ زدن پیوندی.
میتوان ٬ در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت.
میتوان ٬ از میان ٬ فاصله ها را ... برداشت ...
.
.
.

آره خب ... کسخلی که شاخ و دم نداره !