...

آینه‌ی مربعی دستشویی خانه‌ی من ... چندیست با من سخن نگفته است ... و من زمانی که بخار آب رویش را می‌پوشاند احساس می‌کنم ... عاشقت شدم: آینه‌ی مربعی بخارگرفته‌ي دستشویی خانه من ...