...

خيلی دوست دارم بدونم تا چند بلدم بشمرم . تو می‌دونی ؟

اصلاً بلدم ؟