...

هی اون اقاقیه یادته که پرواز کردن یادش رفته بود ... حداقلش اینقده حالیش بود که وقتی بقیه پرواز می‌کردن دلش میگرفت ... هیچی اقاقیه مرد .