...


To AR & anybody else who cares:

I'm here: 1010 West Main, Urbana, IL, 61801
Tel: +1 (217) 344-1233


ترجیحا نصف شبای من (بعد از ۱۱) یا نصف شبای خودت زنگ بزن . کلا من ترجیح میدم با صدای تلفن شبا از خواب بپرم تا با صدای هیچی !! راستی ما ۹.۵ ساعت از شما عقب تریم .