...

“گاهی سکوت درد تلخی است که ذره ذره روی يک فاجعه را می گيرد....“ [+]