...

تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... .... ... تيک ...... تاک .. تييييک .... تاک .. تيک ... تااااکککک .. تيکتاک تيکتاک تيکتاک تيکتااا.........ک ...... تيييييييييککککک ..... فاک !! يه دقيقه ديگه هم گذشت.