...

يه منهاي يک زير يه راديکال ... خيلي خوشگله نه ؟ دوسش دارم. بهش ميگن تعريف نشده.