...

هنوزم دلم ميخواد آميب بودم . ولي فکر کنم اگه آميب بودم حتما عاشق زرافه‌ها ميشدم .