...

من و رضا به اين نتيجه رسيديم که اينجا فقط من و رضا عاقليم همه‌ي اين آمريکايي‌ها بقيشون احمقن !! ما هم اگه ميبينين حماقت مي‌کنيم از ترس جونمونه ٬ داريم تقيه ميکنيم هر چي باشه تو شهر کورا دو تا چشم سالم دهنش صافه ديگه !! مگه نه ؟