...

بيانيه‌ي شماره‌ي ۱:

« ما خوبيم ٬ همه چيز خوب است . هميشه همين بوده ٬ بر وفق مراد ! هر روز بهتر از ديروز . زيادي خوش ميگذرد اين روز‌ها - و هر روزها . خلاصه آنکه چرخ و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند که به ما حال بدن ! دستشون درد نکنه . گفتم که همه چيز کاملاً بر مراد ماست و خلاصه اينا !!! »

امضا: مازوخيست