...

بیدل

آری ، تو آنکه دل طلبد آنی .
اما
افسوس !
دیری ست کان کبوتر خون آلود ،
جویای برج گمشده‌ی جادو ،
پرواز کرده‌ست ...