...

همممم ... جنده‌گی روحی-عاطفی !! پسرم که پسرم ولی این‌یکی که از دستم برمیاد ...