...

به قولی:
خوشبختی پدیده ایست کمابیش ارثی. (مثلا 75 درصدش)

و نیز به قولی دیگر:
زندگی هیچوقت بردن نبوده، زندگی اینه که بدونی چه شکلی ببازی.

ولی همچنان به قول خودم:
زندگی ... نه نباید جدیش گرفت ٬ پر رو میشه ! هر چی باشه هیچکس از دستش جون زنده به در نبرده ...