...

اولاً که اين دختره که همخونه‌ايمونه يه کم چاقه !! دوماً که يه همسايه داريم که هميشه با شرت و زيرپوش داره تو آشپزخونشون آشپزي ميکنه ٬ از پنجره‌ي اناق من قشنگ ميشه ديد زد هميشه جلو چشم منه .. فقط بديش اينه که يارو مرده ! آخه زندگي از اين تخمي تر ؟!!