...

بديش اينه که بعضي وقتا هم مجبوري بزرگ شي . وقتي هم که بزرگ شدي ديگه نمتوني بچه باشي حتي اگه يه ديوونه باشي که وسط بيابون همه‌ي زندگيش به چهار تا گوسفند بنده که براشون پيغمبري کنه و هروقت گرسنه‌ش شد يکيشون رو بکشه و کباب کنه و ...

من دلم بچگي‌هامو ميخواد ...download (wma): 570K