...

واي که چقد دوستت دارم وقتي که داري فکر مي‌کني داري منو خر ميکني ... به قول شاعر ٬ حرفاي خر خرتر کن !!