...


« به نام خداوند بخشنده مهربان، مرگ بر آدمي باد كه چه ناسپاس است. او را از چه آفريده است؟ از نطفه‌اي آفريد و به اندازه پديد آورد. سپس راهش را آسان ساخت. آنگاه بميراندش و به گور كرد. »

به خدا اينو خود خدا گفته !! تو خود کتاب خودش . حالا با من تکرار کنيد : ما اسباب بازي‌هاي فضايي هستيم !!