...

دلم ٬ ما در قهوه خانه مي‌خواهد ... با تو ٬ به حساب من .