...

بعضي وقتا هم ديگه دوستي برات نميمونه که بهت پشت کنه و تو مجبوري با خنجرت ناخونات رو تيز کني .