...

وقتي يه جاده برات تکراري ميشه ديگه سفر کردن مسخره‌ست . بعضيا هم از مسخره‌بازي خوششان مياد مثکه !! الاغ با تو ام ٬ مسخره !! بسه !