...

دوستي آش دهن‌سوزي نيست !
مرده از زنده هميشه هر آن ٬
در جهان بيشتر است ...