...

از من به شما نصیحت ٬ هیچوقت اجازه ندید یه مغازه دار بهتون شرت تنگ بفروشه . اصلاً احساس خوشایندی نیست.

از من به اون مغازه داره نصیحت: مگه دستم بهت نرسه X(