...

بعضی وقتا هم جدی جدی دخترایی که پریود میشن رو درک می‌کنم !