...

اين دخترايی که بعضی شبا میومدن به خواب من پس کوشن ؟ چرا چن وقته هیچ کی دیگه سراغ منو نمیگیره که ؟!