...

شاید تنها فرقی که زندگی ما با گیمای کامپیوتری داره اینه که نمیشه سیوش کرد هروقت سوتی دادی له شدی جونت رفت لودش کنی از یه کم قبل‌تر بازی کنی !