...

یه بار دیگه ببینم یکی برگشته به یه نفر دیگه میگه من تو رو درک می‌کنم ٬ یا بگه میفهمم چی میگی با بگه آره حست میکنم یا ... به خدا خفش می‌کنم.