...

دیدی بعضی وقتا راه رو گم می‌کنی از این و اون آدرس میپرسی ... دیدی معمولاً بهت میگن درسته همینو بگیر مستقیم برو میرسی ... نمیدونم چرا اینجور وقتا معمولاً به بن‌بست میرسی !