...

فکر کنم ساعت ۱ تا ۴ صبح روحانی ترین ساعات صحبت‌های تلفنیه !