...

کنفسیوس میگه تا وقتی پشت آدم فشار هست حرکت هم هست !! منم الان دارم حرکت میکنم ٬ هر چی باشه کلی فشار رومه آخه !