...

برایم استدلال کرد که دوستش نداشته باشم ..... کشتمش ... برایش استدلال کردم که دوستش ندارم ... کشت مرا !