...


« ما امروز همگي در يك حماسه ملي شركت مي كنيم و اين حضور با شكوه شما مردم، براي همه ما تداعي كننده ي روز هاي پر افتخار گذشته ست كه با افتخار در تاريخ كشورمون ثبت كرديم و امروز هم با تلاش و مشاركت هر چه با شكوه تر شما مردم، شاهد حماسه ي ملي ديگري خواهيم بود، و حالا برنامه ي كودكان آماده ي پخش هست كه با هم مي بينيم ... » [+]