...

اینکه ما هممون بازیگریم که حرفی توش نیست ... اینکه زندگیامون شبیه این گیمای کامپیوترین فقط با این فرق که نمیشه سِیو و لود ندارن هم که حرفی توش نیست ... ولی شاید حق انتخاب اینکه بازیمون پلی‌رول و بزن بکش باشه یا یه بازی فکری باشه یا استراتژی باشه٬ یا ادونچر باشه ٬ یا ... چی بگم والا ... فک کنم اینشم دیگه دست خودمون نیست !