...

ورودی ۷۸

زندگی واسه بعضیا یه هفته ٬ واسه بعضیا یه هشته ... پس مهم نیست که الان داری میری بالا یا داری میای پایین ...

پ.ن. و من یک هفتاد و هشتی هستم .