...

به نظر من باز دخترا وقتی پردشون میخوره بالغ میشن ... خاک تو سر پسرا که آدم بشو نیستن هیچ‌وقت بالغ نمیشن