...

هر کی عاشق نشده تا حالا خره ...
هر کی هم هیچکی تا حالا عاشقش نشده خیلی خره ...
بقیتون هم الاغین .