...

جدیا ... آدما اگه آدم بودن که دیگه آدم نبودن .. ایییشششش !!