...

وقتی فکر کردن فقط آدمو محدود میکنه ... چرا باید فکر کرد‌؟ بعضی وقتا هم آدم باید چشماش رو ببنده و فکرشو نکنه ... حتی فکرشو نکنه که به چی داره فکر نمیکنه ... خب ؟ .... هنوز رو آبی ؟ دیدی ... وقتی فکر نمیکنی کمتر دست و پا میزنی ... گفته بودم که سخت نیست ... اصلاً فکر کن داری غرق میشی ! دست و پا زدن بهتره یا اینکه آروم بخوابی رو آب و یه نقاشی شاعرانه از خودت تصور کنی که نصف بودنت رفته زیر آب و بقیش هم یواش یواش داره میره و کم‌کم دیگه نیست میشی و .... آره نوکرتم ٬ آدم اگه آدمش باشه از غرق شدن هم میتونه لذت ببره .... ... ....... حالا غرقت کنم ؟